Algemene Voorwaarden Icologiq software

Bij het Gebruik van de Software, van de onderneming Icologiq B.V., gaat u akkoord met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Gebruiksvoorwaarden aan te passen.

 

1. Definities

 

1.1             In deze gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

 1. Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik door u van Icologiq Software;
 2. Leverancier: Icologiq B.V., gevestigd te (7543 EZ) Enschede aan de Zuiderval 72 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06054863, die u Icologiq Software ter beschikking stelt;
 3. Licentienemer: de partij die met Leverancier door ondertekening van het Contract een overeenkomst heeft gesloten strekkende tot de levering van Software door Leverancier;
 4. Het Contract: het document waarin de tussen Leverancier en de Licentienemer gesloten overeenkomst tot levering van Software is vastgelegd, dit kan in de vorm van een door beide partijen ondertekend: Contract, offerte, software orderformulier, consultancy orderformulier, projectplan, service level agreement of ieder ander document of akkoordverklaring waarin gemaakte afspraken worden bevestigd;
 5. Documentatie: de beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van Icologiq Software die, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm door Leverancier aan u ter beschikking wordt gesteld;
 6. Geautoriseerde Gebruiker: Licentienemer, diens bevoegde werknemers en eventuele agenten of aannemers (met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van aannemers in het artikel inzake Bescherming van Eigendomsrechten) die gebruik maken van de Software bij hun dienstverlening ten behoeve van Licentienemer;
 7. Locatie: de specifieke locatie of locaties als beschreven in het Contract waar de server met de Icologiq Software geplaatst is;
 8. Software: versies van de software van Leverancier, meer in het bijzonder beschreven in het Contract, alsmede de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld door Leverancier, en voorts met inbegrip van alle Minor Releases en Major Releases die, uitsluitend ter beoordeling van Icologiq, aan Licentienemer geleverd kunnen worden wanneer Licentienemer met Leverancier een Contract aangegaan is;
 9. Major release: een Release van de Software die nieuwe functionele modules en/of grote functionele en/of technische verbeteringen van en/of uitbreidingen op bestaande functionele modules bevat. Een Major Release wordt aangegeven met een omnummering van het Release nummer bijvoorbeeld van 1.1 naar 2.0;
 10. Minor Release: een Release van de Software die minder omvangrijke functionele en/of technische verbeteringen van en uitbreidingen op bestaande functionele modules bevat. Een Minor Release wordt aangegeven met een omnummering van het Release nummer bijvoorbeeld van 1.1 naar 1.2;

 

2. Algemene bepalingen

2.1             Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier Software aan de Licentienemer levert, ook indien de levering van deze Software niet (nader) in deze voorwaarden is omschreven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2             Licentienemer verklaart door ondertekening van een Contract voor de levering van Icologiq Software, nader te noemen “het Contract” deze voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en ermee in te stemmen gebonden te zijn aan de bepalingen ervan. Voorts verklaart Licentienemer dat deze voorwaarden deel uitmaken van de gehele overeenkomst tussen partijen en in de plaats treedt van alle mondelinge of schriftelijke voorstellen, alle voorafgaande onderhandelingen en alle overige mededelingen tussen partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Bepalingen in inkooporders of andere door Licentienemer verstrekte documenten die een aanvulling vormen op of strijdig zijn met de bepalingen van deze voorwaarden binden Leverancier niet, en zijn niet van toepassing.

2.3             Afwijkingen en/of aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.

2.4             De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Reikwijdte van de licentie

 

3.1             Onder de voorwaarde dat Licentienemer:

 1. de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden in acht neemt en
 2. de licentievergoedingen zoals uiteengezet in het Contract heeft betaald,

verleent Leverancier aan Licentienemer een niet-exclusieve, niet voor overdracht vatbare opzegbare licentie voor het gebruik van Software of dienst door de geautoriseerde gebruikers. De licentie wordt uitsluitend verleend voor interne bedrijfsdoeleinden van Licentienemer en zonder het recht op het verlenen van sub licenties. Met deze Licentie mag Licentienemer de software of dienst door geautoriseerde gebruikers laten gebruiken, zolang het aantal geautoriseerde gebruikers het in het Contract vermelde aantal gebruikslicenties dat Licentienemer heeft aangeschaft, niet overschrijdt. Voor de installatie en het gebruik van de software dient het systeem van Licentienemer zich te bevinden op de in het Contract vermelde Locatie en dient dat systeem te voldoen aan de systeemvereisten van Icologiq zoals deze vermeld staan in het Contract of aangeleverde documentatie en welke van tijd tot tijd aangepast kunnen worden.

3.2             Licentienemer mag de Software niet wijzigen, disassembleren, decompileren of aan reverse-engineering onderwerpen behoudens voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. Licentienemer mag de Software niet op de markt brengen, verhuren, leasen of daarvoor weer een licentie verlenen. Licentienemer mag de Software uitsluitend kopiëren om het respectieve aantal exemplaren voor ieder product te maken zoals in het Contract is vermeld.

3.3             Kopie als Back-up:

Anders dan voorzien in Artikel 3.2, mag Licentienemer geen (deel van de) Software kopiëren, behalve om:

 1. één kopie te maken als backup of archiefexemplaar;

 

Licentienemer stemt ermee in het auteursrecht alsmede overige eigendomsvermeldingen die bij de Software zijn geleverd op iedere kopie weer te geven.

3.4             Testlicentie:

Licentienemer ontvangt na een verzoek daartoe een testlicentie zoals uiteengezet in het Contract. Deze Testlicentie zal door licentienemer uitsluitend worden ingezet ten behoeve van de testomgeving van Licentienemer en zal door Licentienemer niet ingezet worden in diens productieomgeving.

 

4. Verificatie

 

Leverancier mag op eigen kosten een controle laten verrichten naar het gebruik van de Software door Licentienemer. Een dergelijke controle dient tijdens normale kantooruren op de kantoren van Licentienemer plaats te vinden, en mag de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet onredelijk hinderen. Indien een dergelijke controle uitwijst dat Licentienemer te weinig vergoedingen en/of kosten aan Leverancier heeft voldaan, ontvangt Licentienemer een factuur voor de te weinig betaalde vergoedingen, op basis van de op het moment van afronding van de controle geldende lijstprijzen. Indien de te weinig betaalde vergoedingen meer dan 5% van de betaalde vergoedingen bedragen, of indien de te weinig betaalde kosten meer dan 5% van de betaalde kosten bedragen, dient Licentienemer tevens de redelijkerwijs door Leverancier gemaakte kosten van de controle te vergoeden.

 

5. Aanduidingen van Eigendom

 

Licentienemer stemt ermee in geen van de aanduidingen van auteursrecht, merkrechten, merktekenen van eigendom dan wel vertrouwelijke opschriften of merktekenen die op de Software zijn geplaatst of die de Software, eventuele documentatie of andere materialen die verband houden met de Software, bevat, te verwijderen of te vernietigen.

 

6. Intellectuele eigendom

 

Licentienemer erkent en stemt ermee in dat, uitsluitend ingevolge de tussen Leverancier en Licentienemer in Artikel 2 hiervoor verleende licentie, alle rechten, titels en belangen in en bij de Software, alsmede intellectuele eigendomsrechten daarop, aan Leverancier toebehoren.

 

7. Vertrouwelijke informatie

 

Licentienemer erkent dat de Software informatie bevat die eigendom is van Leverancier of haar licentiegevers, en dat die informatie vertrouwelijk is en handelsgeheimen bevat. Licentienemer zal al het nodige doen om die eigendomsrechten te beschermen en deze informatie geheim te houden, en zal geen informatie met betrekking tot de Software aan derden bekend maken, met uitzondering van de werknemers, agenten en aannemers van Licentienemer die hiervan op de hoogte dienen te zijn en die met betrekking tot dergelijke informatie gebonden zijn aan een schriftelijke geheimhoudingsverplichting jegens Licentienemer. Licentienemer stemt ermee in dat zijn aannemers uitsluitend toegang tot de Software mogen hebben op de gelicentieerde locatie. Voorts stemt Licentienemer ermee in dat zijn aannemers geacht zullen worden agenten van Licentienemer te zijn, zodat Licentienemer op dezelfde wijze aansprakelijk is voor zijn aannemers als voor zijn werknemers en agenten. Licentienemer dient Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van de Software.

Licentienemer zal Leverancier in staat stellen om door Licentienemer voorgestelde verbeteringen aan te brengen in de Software of in commerciële producten die van de Software afgeleid worden, zonder vergoeding en zonder voorbehoud van eigendomsrechten. De geheimhoudingsverplichting van elk der partijen blijft van kracht gedurende een periode van drie jaar na beëindiging van het Contract. De geheimhoudingsverplichting van elk der partijen geldt niet voor informatie die:

 1. publiekelijk bekend is of wordt, anders dan door enige handeling of nalaten van de andere partij;
 2. reeds rechtmatig in het bezit van de andere partij was alvorens bekend gemaakt te worden, en niet direct of indirect door de andere partij van de bekendmakende partij verkregen was;
 3. rechtmatig aan de andere partij bekend gemaakt wordt door een derde, zonder enige beperking op de bekendmaking daarvan, of;
 4. onafhankelijk door de andere partij wordt ontwikkeld, zonder schending van enige geheimhoudingsverplichting. Het is Licentienemer verboden resultaten van benchmark-tests die uitgevoerd zijn in verband met Software te publiceren.

8. Garanties

 

Leverancier garandeert Licentienemer:

 1. dat de Software in wezenlijk opzicht werkt in overeenstemming met de Documentatie, en
 2. dat de gegevensdragers die de Software bevatten, indien deze door Icologiq zijn geleverd, vrij zijn van materiaal- en uitvoeringsdefecten en zulks gedurende zestig (60) dagen na de datum van verzending blijven.

Leverancier garandeert echter niet dat de Software aan Licentienemers vereisten voldoet, ononderbroken werkt of vrij is van fouten. Licentienemer erkent dat het gebruik van de Software kan leiden tot onverwachte resultaten, gegevensverlies, vertragingen in projecten of andere onvoorspelbare schade of verlies voor Licentienemer. Gedurende een periode van zestig (60) dagen na de datum van levering zijn het uitsluitende recht van Licentienemer en de uitsluitende plicht van Leverancier en haar Licentiegevers, voortvloeiende uit een inbreuk op deze garanties, uitsluitend ter beoordeling van Leverancier:

 1. vervanging van defecte media van Licentienemer nadat deze door Licentienemer geretourneerd zijn aan Leverancier; of
 2. herstel van de Software of levering van advies aan Licentienemer hoe in wezenlijk opzicht dezelfde functionaliteit te verkrijgen met de Software zoals beschreven in de documentatie, eventueel door een andere procedure dan die uiteengezet in de documentatie, of;
 3. indien bovenstaande oplossingen niet te realiseren zijn zal in onderling overleg tussen Leverancier en de Licentienemer verder gesproken worden om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

 

Behoudens voor zover bepaald in dit artikel verstrekt Leverancier geen overige garanties. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, heeft Leverancier geen enkele aansprakelijkheid jegens licentienemer of derden voor de op grond van deze voorwaarden geleverde Software of Diensten. Geen enkele dealer, vertegenwoordiger of werknemer van Leverancier is bevoegd wijzigingen, uitbreidingen of aanvullingen te geven op de garantie of aansprakelijkheidsbepalingen zoals opgenomen in deze voorwaarden.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid; uitsluiting van gevolgschade

 

9.1             Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de jaarlijks bedongen vergoeding (excl. BTW) voor de Software. In het geval de Software korter dan één jaar wordt gebruikt is de totale aansprakelijkheid van Leverancier in dit kader beperkt tot de vergoeding die u voor die periode in totaal aan Leverancier heeft voldaan. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan de verzekeraar ter zake daadwerkelijk uit zal keren. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Gebruiksvoorwaarden;

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Gebruiksvoorwaarden.

9.2             Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder wordt mede doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3             Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking en beperking van bepaalde soorten schade geldt ongeacht het slagen of de doelmatigheid van andere verhaalsmogelijkheden. De aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van deze Overeenkomst blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevend personeel van Leverancier.

 

10. Beëindiging

 

Deze voorwaarden blijven ononderbroken van kracht, behalve wanneer Leverancier het recht heeft de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn te beëindigen. Dit is het geval indien Licentienemer inbreuk maakt op enige wezenlijke bepaling van deze voorwaarden en nalaat deze inbreuk binnen dertig (30) dagen na het constateren van de inbreuk te melden en te herstellen. Deze voorwaarden wordt automatisch beëindigd bij overdracht van enige kopie van de Software door Licentienemer aan een ander dan Licentienemer, behoudens wanneer zulks is toegestaan ingevolge deze voorwaarden. Tevens heeft Leverancier, naast haar eventuele andere wettelijke verhaalsmogelijkheden, het recht deze Overeenkomst schriftelijk te beëindigen indien Licentienemer zijn bedrijfsactiviteiten staakt, surseance van betaling aan Licentienemer wordt verleend of Licentienemer faillissement aanvraagt of failliet verklaard wordt, een akkoord aangaat met zijn crediteuren, of indien een curator of een andere functionaris wordt aangesteld over (enig deel van) zijn vermogen. De rechten en plichten van partijen ingevolge de Artikelen 5 tot en met 12 en 14 blijven ook na beëindiging van de Licentieverlening van kracht. Licentienemer is verplicht bij beëindiging van de Licentieverlening met betrekking tot de Software van Icologiq onverwijld deze betreffende Software en overige vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën daarvan in welke vorm dan ook voor eigen rekening aan Leverancier te zenden of te vernietigen en aan Icologiq een door Licentienemer ondertekende “verklaring van vernietiging” te sturen, waarin Licentienemer verklaart de Software alsmede alle kopieën daarvan te hebben vernietigd.

 

11. Betaling en Vergoedingen

 

Alle vergoedingen worden betaald binnen veertien (14) dagen nadat Licentienemer een factuur van Leverancier heeft ontvangen. Alle prijzen zijn exclusief alle belastingen in verband met het gebruik, de eigendom, de huur of de licentiëring van Software. Indien het overeenkomstig een procedure bij Licentienemer vereist is dat een factuur tegen inlevering van een kooporder wordt ingeleverd alvorens tot betaling kan worden overgegaan, is Licentienemer verantwoordelijk voor het verstrekken van de kooporder ten tijde van de bestelling. Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen, zonder geldige reden waarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan Leverancier, niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Licentienemer zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling in gebreke. Vanaf de datum waarop Licentienemer in gebreke is, is Licentienemer gehouden over het totaal verschuldigde bedrag van de vergoedingen de wettelijke handelsrente te betalen. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op Licentienemer komen voor diens rekening.

 

12. Overdracht

 

Het is Licentienemer niet toegestaan het Contract of enige van zijn rechten of verplichtingen over te dragen, de Software onder te verhuren of in sublicentie te geven of anderszins te vervreemden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Licentienemer mag, met inachtneming van de bestaande verplichtingen jegens Leverancier, zijn rechten overdragen aan een partij die een meerderheidsbelang in het geplaatste gewone aandelenkapitaal van Licentienemer heeft verkregen, mits:

 1. de verkrijgende entiteit geen concurrent van Leverancier is, en;
 2. de verkrijgende entiteit schriftelijk verklaart gebonden te zijn aan de bepalingen van deze Overeenkomst. Leverancier mag te allen tijde de voordelen of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of deze in onderaanneming uitbesteden.

13. Algemeen

 

13.1           Publiciteit

Elk der partijen mag bekend maken dat Licentienemer de producten van Leverancier heeft afgenomen, en Leverancier mag haar werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst in haar marketingmaterialen in algemene, niet-vertrouwelijke termen omschrijven. Licentienemer stemt ermee in dat Leverancier binnen veertien (14) dagen na plaatsing door Licentienemer van een inkoopbestelling voor de Software een persbericht mag uitgeven met de aankondiging dat zij een overeenkomst met Licentienemer is aangegaan voor de licentiëring van de producten van Icologiq.

13.2           Deelbaarheid
Voor zover enige wet, verdrag of regelgeving in strijd is met de bepalingen van deze voorwaarden zoals vastgesteld door een rechter, tribunaal of andere bevoegde overheidsinstantie, worden de strijdige bepalingen van deze voorwaarden daardoor vervangen, doch uitsluitend voor zover noodzakelijk op grond van de bepalingen van die wet, dat verdrag of die regelgeving. Indien enige bepaling van deze voorwaarden anderszins onwettig, nietig of om enigerlei reden niet afdwingbaar is, zal die bepaling voor zover maximaal mogelijk worden afgedwongen, zodat uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van partijen. In beide gevallen zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.3           Uitvoercontroles

Licentienemer erkent dat hij voor de Software van Leverancier, de Documentatie en alle technische informatie, documenten en materialen, de uitvoercontroles ingevolge de Amerikaanse Export Administration Regulations en de toepasselijke uitvoercontroles van de Staat of het land waar Licentienemer zich gevestigd heeft en / of de Software gebruikt. Licentienemer

 1. voldoet volledig aan alle wettelijke vereisten die ingevolge deze controles zijn ingesteld;
 2. verleent volledige medewerking aan Leverancier in geval van eventuele officiële of onofficiële audits of inspecties die betrekking hebben op deze controles, en;
 3. onthoudt zich van het uitvoeren, wederuitvoeren, een andere bestemming geven of overbrengen, direct dan wel indirect, van bedoelde bestanddelen of rechtstreekse producten daarvan uit, of verleent toegang tot bedoelde bestanddelen of rechtstreekse producten daarvan vanuit landen waar naartoe uitvoer verboden is of landen waarvoor een embargo geldt door een opdracht van de Amerikaanse overheid, tenzij Licentienemer vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Icologiq, het juiste agentschap van de Amerikaanse overheid, en het toepasselijke regelgevend orgaan in de Staat of het land waar Licentienemer zich gevestigd heeft en/of de Software gebruikt.

Met berichtgeving aan Licentienemer kan Leverancier deze Paragraaf 13.3 wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met wijzigingen in de Amerikaanse Export Administration Regulations en de geldende regelgeving van de Staat of het land waar Licentienemer zich gevestigd heeft en/of de Software gebruikt.

 

14. Kennisgeving

 

14.1           Alle kennisgevingen aan Leverancier dienen binnen tien (10) dagen schriftelijk en per aangetekende post te worden verzonden naar het op het Contract vermelde adres, of aan enig ander adres dat door Leverancier schriftelijk aan Licentienemer wordt opgegeven.

14.2           Kennisgevingen door Leverancier gedaan aan de Licentienemer worden door haar geacht te zijn ontvangen:

 1. indien overhandigd, onmiddellijk
 2. indien gedaan per aangetekende post, 3 werkdagen na verzending,
 3. indien gedaan per expreskoeriersdienst, op de volgende werkdag, of
 4. indien per fax verzonden, wanneer na verzending van het faxbericht de statusregel van het faxapparaat aangeeft dat de verzending succesvol heeft plaatsgevonden.

15. Paragraafaanduiding

 

De in deze voorwaarden gebruikte paragraafduidingen (titels) zijn slechts ingevoegd voor het gemak, en worden niet geacht de interpretatie van enige bepaling van deze voorwaarden te beperken of anderszins te beïnvloeden.

 

16. Bevoegdheid

 

Elk der partijen verklaart volledig bevoegd te zijn een overeenkomst met Leverancier aan te gaan en uit te voeren, en verklaart dat de personen die die overeenkomst ondertekenen namens elk der partijen bevoegd en gemachtigd zijn om die overeenkomst aan te gaan.

 

17. Toepasselijk recht

 

17.1           Op alle rechtsbetrekkingen tussen Licentienemer en Leverancier is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2           Geschillen tussen Leverancier en Licentienemer zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, dan wel – ter uitsluitende keuze van Leverancier – bij enig andere rechtbank die bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: info@icologiq.com.

Cookies

Deze website gebruikt cookies, kies hier welke cookies je wilt accepteren en inladen.

Algemene voorwaarden | Sluiten
Instellingen